தரம் 7 / பயிற்சி 1
 • கேள்வி
 • புள்ளி எண்ணிக்கை
 • நேரம்
 • 1
 • 25
 • 15 min
தரம் 7 / பயிற்சி 2
 • கேள்வி
 • புள்ளி எண்ணிக்கை
 • நேரம்
 • 1
 • 27
 • 10 min
தரம் 7 / பயிற்சி 3
 • கேள்வி
 • புள்ளி எண்ணிக்கை
 • நேரம்
 • 1
 • 26
 • 10 min
தரம் 7 / பயிற்சி 4
 • கேள்வி
 • புள்ளி எண்ணிக்கை
 • நேரம்
 • 1
 • 29
 • 10 min
தரம் 7 / பயிற்சி 5
 • கேள்வி
 • புள்ளி எண்ணிக்கை
 • நேரம்
 • 1
 • 25
 • 10 min
தரம் 7 / பயிற்சி 6
 • கேள்வி
 • புள்ளி எண்ணிக்கை
 • நேரம்
 • 1
 • 25
 • 10 min
தரம் 7 / பயிற்சி 7
 • கேள்வி
 • புள்ளி எண்ணிக்கை
 • நேரம்
 • 1
 • 20
 • 10 min
தரம் 7 /பயிற்சி 8
 • கேள்வி
 • புள்ளி எண்ணிக்கை
 • நேரம்
 • 1
 • 25
 • 10 min
தரம் 7 / பயிற்சி 9
 • கேள்வி
 • புள்ளி எண்ணிக்கை
 • நேரம்
 • 1
 • 25
 • 10 min
தரம் 7 / பயிற்சி 10
 • கேள்வி
 • புள்ளி எண்ணிக்கை
 • நேரம்
 • 1
 • 20
 • 10 min