தரம் 5 / பயிற்சி 1
 • கேள்வி
 • புள்ளி எண்ணிக்கை
 • நேரம்
 • 1
 • 15
 • 15 min
தரம் 5 / பயிற்சி 2
 • கேள்வி
 • புள்ளி எண்ணிக்கை
 • நேரம்
 • 1
 • 15
 • 10 min
தரம் 5 / பயிற்சி 3
 • கேள்வி
 • புள்ளி எண்ணிக்கை
 • நேரம்
 • 1
 • 15
 • 10 min
தரம் 5 / பயிற்சி 4
 • கேள்வி
 • புள்ளி எண்ணிக்கை
 • நேரம்
 • 1
 • 15
 • 10 min
தரம் 5 / பயிற்சி 5
 • கேள்வி
 • புள்ளி எண்ணிக்கை
 • நேரம்
 • 1
 • 15
 • 10 min
தரம் 5 / பயிற்சி 6
 • கேள்வி
 • புள்ளி எண்ணிக்கை
 • நேரம்
 • 1
 • 14
 • 10 min
தரம் 5 / பயிற்சி 7
 • கேள்வி
 • புள்ளி எண்ணிக்கை
 • நேரம்
 • 10
 • 150
 • 10 min
தரம் 5 / பயிற்சி 8
 • கேள்வி
 • புள்ளி எண்ணிக்கை
 • நேரம்
 • 1
 • 15
 • 10 min
தரம் 5 / பயிற்சி 9
 • கேள்வி
 • புள்ளி எண்ணிக்கை
 • நேரம்
 • 1
 • 15
 • 10 min
தரம் 5 / பயிற்சி 10
 • கேள்வி
 • புள்ளி எண்ணிக்கை
 • நேரம்
 • 1
 • 15
 • 10 min
தரம் 5 / பயிற்சி 11
 • கேள்வி
 • புள்ளி எண்ணிக்கை
 • நேரம்
 • 1
 • 29
 • 10 min
தரம் 5 / பயிற்சி 12
 • கேள்வி
 • புள்ளி எண்ணிக்கை
 • நேரம்
 • 1
 • 31
 • 10 min
தரம் 5 / பயிற்சி 13
 • கேள்வி
 • புள்ளி எண்ணிக்கை
 • நேரம்
 • 1
 • 25
 • 10 min
தரம் 5 / பயிற்சி 14
 • கேள்வி
 • புள்ளி எண்ணிக்கை
 • நேரம்
 • 1
 • 25
 • 10 min
தரம் 5 / பயிற்சி 15
 • கேள்வி
 • புள்ளி எண்ணிக்கை
 • நேரம்
 • 1
 • 27
 • 10 min