தரம் 2 / பொதுப்பயிற்சி 01
 • கேள்வி
 • புள்ளி எண்ணிக்கை
 • நேரம்
 • 1
 • 15
 • 20 min
தரம் 2 / பொதுப் பயிற்சி 02
 • கேள்வி
 • புள்ளி எண்ணிக்கை
 • நேரம்
 • 1
 • 15
 • 20 min