பயிற்சி 01
 • கேள்வி
 • புள்ளி எண்ணிக்கை
 • நேரம்
 • 1
 • 9
 • 10 min
பயிற்சி 02
 • கேள்வி
 • புள்ளி எண்ணிக்கை
 • நேரம்
 • 1
 • 15
 • 10 min
பயிற்சி 03
 • கேள்வி
 • புள்ளி எண்ணிக்கை
 • நேரம்
 • 1
 • 15
 • 10 min
பயிற்சி 04
 • கேள்வி
 • புள்ளி எண்ணிக்கை
 • நேரம்
 • 1
 • 15
 • 10 min
பயிற்சி 05
 • கேள்வி
 • புள்ளி எண்ணிக்கை
 • நேரம்
 • 1
 • 15
 • 10 min
பயிற்சி ௦6
 • கேள்வி
 • புள்ளி எண்ணிக்கை
 • நேரம்
 • 1
 • 15
 • 10 min