பொதுவான .பொ.அ 1
 • கேள்வி
 • புள்ளி எண்ணிக்கை
 • நேரம்
 • 1
 • 19
 • 10 min
பொதுவான .பொ.அ 2
 • கேள்வி
 • புள்ளி எண்ணிக்கை
 • நேரம்
 • 1
 • 20
 • 10 min
பொதுவான .பொ.அ 3
 • கேள்வி
 • புள்ளி எண்ணிக்கை
 • நேரம்
 • 1
 • 19
 • 10 min
பொதுவான .பொ.அ 4
 • கேள்வி
 • புள்ளி எண்ணிக்கை
 • நேரம்
 • 1
 • 21
 • 10 min
பொதுவான .பொ.அ 5
 • கேள்வி
 • புள்ளி எண்ணிக்கை
 • நேரம்
 • 1
 • 25
 • 10 min