தரம் 10 / பயிற்சி 1
 • கேள்வி
 • புள்ளி எண்ணிக்கை
 • நேரம்
 • 1
 • 35
 • 15 min
தரம் 10 / பயிற்சி 2
 • கேள்வி
 • புள்ளி எண்ணிக்கை
 • நேரம்
 • 1
 • 31
 • 15 min
தரம் 10 / பயிற்சி 3
 • கேள்வி
 • புள்ளி எண்ணிக்கை
 • நேரம்
 • 1
 • 30
 • 20 min
தரம் 10 / பயிற்சி 4
 • கேள்வி
 • புள்ளி எண்ணிக்கை
 • நேரம்
 • 1
 • 40
 • 10 min
தரம் 10 / பயிற்சி 5
 • கேள்வி
 • புள்ளி எண்ணிக்கை
 • நேரம்
 • 1
 • 40
 • 10 min
தரம் 10 / பயிற்சி 6
 • கேள்வி
 • புள்ளி எண்ணிக்கை
 • நேரம்
 • 1
 • 40
 • 15 min