தரம் 9 /பயிற்சி 1
 • கேள்வி
 • புள்ளி எண்ணிக்கை
 • நேரம்
 • 1
 • 20
 • 10 min
தரம் 9 /பயிற்சி 2
 • கேள்வி
 • புள்ளி எண்ணிக்கை
 • நேரம்
 • 1
 • 29
 • 10 min
தரம் 9 /பயிற்சி 3
 • கேள்வி
 • புள்ளி எண்ணிக்கை
 • நேரம்
 • 1
 • 32
 • 10 min
தரம் 9 /பயிற்சி 4
 • கேள்வி
 • புள்ளி எண்ணிக்கை
 • நேரம்
 • 1
 • 25
 • 10 min
தரம் 9 /பயிற்சி 5
 • கேள்வி
 • புள்ளி எண்ணிக்கை
 • நேரம்
 • 1
 • 25
 • 10 min
தரம் 9 /பயிற்சி 6
 • கேள்வி
 • புள்ளி எண்ணிக்கை
 • நேரம்
 • 1
 • 25
 • 10 min