என் அறிக்கைகள்/ தரம் 8 / பயிற்சி 5

எண் எழுதப்பட்டது மொத்த மதிப்பெண்கள் பெற்ற மதிப்பெண்கள்