என் அறிக்கைகள்/ தரம் 7 /பயிற்சி 8

எண் எழுதப்பட்டது மொத்த மதிப்பெண்கள் பெற்ற மதிப்பெண்கள்