என் அறிக்கைகள்/ தரம் 6 / பயிற்சி 9

எண் எழுதப்பட்டது மொத்த மதிப்பெண்கள் பெற்ற மதிப்பெண்கள்