என் அறிக்கைகள்/ மாதிரிக்கேள்விகள்

எண் எழுதப்பட்டது மொத்த மதிப்பெண்கள் பெற்ற மதிப்பெண்கள்