என் அறிக்கைகள்/ இலக்கணம் கேள்வி பதில் 21

எண் எழுதப்பட்டது மொத்த மதிப்பெண்கள் பெற்ற மதிப்பெண்கள்