என் அறிக்கைகள்/ தமிழ்ச் சுவடு 2

எண் எழுதப்பட்டது மொத்த மதிப்பெண்கள் பெற்ற மதிப்பெண்கள்