8.10.2017 கருத்தாய்வு நிகழ்வு  

8.10.2017 அன்று சூரிச்சில் எமது குழுமத்தினரால் மிகவும் சிறப்பாக நடந்தேறிய கருத்தாய்வு நிகழ்வின் படத்தொகுப்பு.